วัคซีนอีสุกอีใส

                วัคซีนอีสุกอีใส


วัคซีนอีสุกอีใสเป็นวัคซีนผงแห้งที่เตรียมมาจากเชื้อไวรัสอีสุกอีใสซึ่งยังมีชีวิตแต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป  ฉีดสองครั้งห่างกัน 3 เดือน-3 ปี คนส่วนใหญ่มักจะจำได้ว่าเคยเป็นโรคนี้หรือไม่ จึงไม่จำเป็นต้องตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน ยกเว้นกรณีจำประวัติได้ไม่ชัดเจน 


          

            วัคซีนนี้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง หลังการให้วัคซีนจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นร้อยละ 95-99 ผู้ที่ได้รับวัคซีนมีโอกาสเป็นโรคงูสวัดน้อยกว่าผู้ที่ติดเชื้อตามธรรมชาติ ภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนจะอยู่ได้นาน 10-20 ปีหรืออาจตลอดชีวิต 


            อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนพบได้น้อยคือ อาการเจ็บปวดเฉพาะที่ ผื่นและไข้ ผื่นที่พบมักเป็นตุ่มใสเหมือนกับที่พบในโรคอีสุกอีใสทั่วไป แต่มักมีจำนวนไม่มาก และพบหลังฉีดวัคซีน 5-10 วัน 


            เด็กและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีสามารถรับวัคซีนอีสุกอีใสได้ทั้งนั้น แต่จะคุ้มค่ามากกว่าหากให้วัคซีนในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสหรืองูสวัด เนื่องว่าเด็กโตหรือผู้ใหญ่เมื่อเป็นโรคอีสุกอีใสแล้วอาการมักรุนแรง ผู้ป่วยเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวและผู้ติดเชื้อเอชไอวี แนะนำให้ฉีดวัคซีนอีสุกอีใสในช่วยที่มีสุขภาพทั่วไปดี 


            ข้อห้ามในการให้วัคซีนได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ มารดาระหว่างให้นมบุตร ผู้ป่วยที่มีไข้สูงหรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน มีประวัติแพ้ยานีโอมัยซินหรือส่วนประกอบของวัคซีน ผู้ที่เพิ่งได้รับเลือด ผลิตภัณฑ์ของเลือด และอิมมูโนโกลบุลินก่อนหน้าไม่มากนัก สำหรับผู้หญิงที่ได้รับวัคซีนแล้วควรหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือนจาก หนังสือ " วัคซีน...น่ารู้"

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Visitors: 111,460