วัคซีรวมตับอักเสบเอและบี

วัคซีนรวมปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอและบี (HepA/ HepB) 

ชื่อวัคซีน :   Twinrix 

ใชในผูใหญ อายุ > 18 ปี ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน  

ฉีด 3 เข็ม เมื่อ 0, 1 และ 6 เดือน 

ข้อดี : 1.เจ็บน้อยครั้ง หากแยกเข็มฉีด ต้องฉีดถึง 5 ครั้ง

      2.ราคารวมถูกว่าการแยกเข็มฉีดVisitors: 111,460